Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) dlatego chcielibyśmy poinformować o tym co się zmienia, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy korzystacie z naszych usług, jak chronimy dane i jakie macie Państwo prawa.

Administratorem Waszych danych osobowych jest Teo Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu, ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań, NIP 777-322-10-95, REGON: 301953365. („Teo Sp. z o.o.”, „Administrator”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować na adres e-mail: biuro@teomedical.pl.

Cele, podstawa prawna oraz okres przetwarzania Waszych danych osobowych opisujemy poniżej.

Otrzymujemy Wasze dane na etapie rejestracji w sklepie www.teomedical.pl, bądź poprzez wysłanie zapytania ofertowego w formie elektronicznej na adres biuro@teomedical.pl, natomiast niektóre dane pobieramy w trakcie świadczenia naszych usług np. adres IP.

Wasze dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

1. Zawarcia i prawidłowej realizacji i rozliczenia umowy na świadczone Wam przez Teo Sp. z o.o. Sp.k. usługi.– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, - w tym przypadku nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu świadczonych usług.

2. Wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Teo Sp. z o.o. Sp.k. przez przepisy prawa, związane np. ze sprawozdawczością rachunkową, podatkową, w tym także w celu potwierdzenia realizacji tych obowiązków - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, - w tym przypadku nie dłużej niż wymagają tego właściwe przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych lub do czasu przedawnienia karalności, jak również w celach, które są naszymi prawnie usprawiedliwionymi celami – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO tj.:

3. Marketingu produktów i usług Teo Sp. z o.o. Sp.k. , a także niektórych naszych zaufanych partnerów – w tym przypadku nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu,

4. Marketingu produktów i usług naszych zaufanych partnerów, jeśli wyraziliście na to zgodę - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w tym przypadku nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,

5. Analitycznych i statystycznych, w celu dostosowania naszych usług do Waszych potrzeb, poprawą ich jakości oraz ich rozwijaniem i usprawnianiem procesu obsługi, - w tym przypadku nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu. W tych celach czasami wykorzystujemy profilowanie, jednak nie polega ono wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Jeśli jednak nie zgadzacie się z naszą oceną dokonaną w ten sposób, prosimy o kontakt na adres biuro@teomedical.pl w celu niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji.

6. Archiwalnych związanych z dochodzeniem roszczeń bądź obrony przed takimi roszczeniami, przeciwdziałaniem oszustwom i innym bezprawnym działaniom, – w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższych celów. W tych celach często wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie, jednak jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy na świadczenie usług przez Teo Sp. z o.o. Sp.k. . Jeśli jednak nie zgadzacie się z naszą oceną dokonaną w ten sposób, prosimy o kontakt na adres biuro@teomedical.pl w celu niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji.

7. Związanych z obsługą Waszych zapytań, wniosków, jeśli nie są one związane bezpośrednio z dostarczanymi Wam usługami Teo Sp. z o.o. Sp.k. - w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższych celów lub okres przedawnienia roszczeń.

8. Zapewnienie bezpieczeństwa usług, świadczonych przez Teo Sp. z o.o. Sp.k. - w tym przypadku nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe, których podania wymagamy w trakcie rejestracji lub które zbieramy w trakcie świadczenia usług, służą prawidłowej realizacji naszych usług oraz celom wskazanym powyżej. Szanujemy Wasze prawo do prywatności, dlatego nie przetwarzamy większej ilości danych niż jest to konieczne do świadczenia Wam usług na najwyższym poziomie, lub do innych prawnie usprawiedliwionych celów, lub celów wynikających wprost z właściwych przepisów prawa. Jednak bez wymaganych danych osobowych nie będziemy mogli dostarczać Wam usług. W niektórych przypadkach, Teo Sp. z o.o. Sp.k. będzie mogło się zwrócić o udzielenie zgody na przetwarzanie Waszych danych, w konkretnie określonych celach. Każda zgoda, której udzielicie ma charakter dobrowolny i możecie ją wycofać w każdym momencie poprzez e-mail wysłany na adres biuro@teomedical.pl . Jeśli zdecydujecie się wycofać zgodę nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcy Waszych danych osobowych

Niektóre z Waszych danych osobowych będziemy mogli udostępniać innym odbiorcom takim jak podmioty, które współpracują z nami w związku z realizacją usług np. firmom kurierskim, dostawcy rozwiązań płatniczych, dostawcy usług informatycznych, consultingowych, prawnych, księgowych, marketingowych, windykacyjnych, producentom oferowanych przez Sklep produktów w celu realizacji roszczeń reklamacyjnych Klientów. W przypadkach przewidzianych właściwymi przepisami, Wasze dane będą mogły zostać udostępnione organom władzy publicznej i służbom np. Policji.

Informujemy, że Wasze dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Prawo dostępu do Waszych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub ich uzupełnienia – na przykład, gdy dane są niekompletne, nieprawidłowe lub uległy zmianie;

3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – na przykład gdy Waszym zdaniem, brak jest podstaw do przetwarzania, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Teo Sp. z o.o. Sp. K. , wycofacie z swoją zgodę na przetwarzanie danych, złożycie sprzeciw uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znaleźliście, usunięcie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy Wasze dane są nieprawidłowe i potrzebujemy czasu na ich sprostowanie, jeśli Wasze dane będą przetwarzane bezpodstawnie, ale nie będziecie chcieli ich usunąć, Teo Sp. z o.o. Sp. K.  nie będzie już potrzebowała Waszych danych, jednak będą Wam potrzebne do ochrony Waszych praw lub dochodzenia roszczeń, do czasu ustalenia czy uzasadniony interes prawny Teo Sp. z o.o. Sp. K. może zostać uznany za nadrzędny wobec złożonego przez Was sprzeciwu weryfikować Wasz sprzeciw co do przetwarzania danych,

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – zebranych w związku z zawartą umową, udzieloną zgodą, które macie prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, uniwersalnym formacie, nadającym się do odczytu na powszechnie stosowanym sprzęcie mobilnym lub komputerowym,

6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją i gdy przetwarzamy Twoje dane w ramach naszych usprawiedliwionych celów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Waszych danych osobowych lub przysługujących Wam praw prosimy o kontakt na adres biuro@teomedical.pl

Podejmujemy starania, by taka sytuacja nie nastąpiła, jednak jeśli zdecydujecie się na złożenie skargi to macie do tego prawo.

Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od dnia 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat oraz sposobu wniesienia skargi uzyskacie na stronie www.giodo.gov.pl.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Teo Sp. z o.o. Sp. K. dostępnej na stronie internetowej www.teomedical.pl.

Pliki cookies

1. Cookies wykorzystywane są przez serwis www. Stanowią pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, zawierające dane informatyczne tj. m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania, oraz numer.

2. Przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej i umożliwiają dostosowanie zawartości działania strony do preferencji użytkowników. Pliki cookies umożliwiają tworzenie statystyk i przeprowadzenie analizy w celu weryfikacji korzystania ze strony internetowej co wpływa na udoskonalenie strony, poprawę jej jakości i zawartości. Służą też optymalizacji korzystania ze strony serwisu. Ponadto po zalogowaniu przez Użytkownika wykorzystywane są w celu utrzymania sesji co wyklucza konieczność ponownego logowania przez Użytkownika na każdej podstronie serwisu.

3. Pliki cookies stosowane w serwisie Teo Sp. z o.o. Sp.k. nie służą do przetwarzania danych osobowych czy innych informacji przekazanych przez Użytkowników i tym samym uniemożliwiają identyfikację Użytkownika.

4. W ramach serwisu www.teomedical.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach serwisu www.teomedical.pll stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.

6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają przechowywanie plików zarówno sesyjnych jak i stałych w urządzeniu końcowym Użytkownika. Istnieje możliwość zmiany ustawień plików cookies, zablokowania obsługi lub ograniczenia instalowania plików cookies przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Może to jednak wpłynąć na zakłócenie prawidłowości i poprawności działania serwisu lub niektórych jego funkcjonalności.

Linki do innych witryn internetowych

1. Na stronie internetowej Teo Sp. z o.o. Sp.k. mogą być umieszczane linki prowadzące do witryn internetowych podmiotów trzecich czy serwisów społecznościowych. W razie skorzystania przez Użytkownika z linków prowadzących do tych witryn, Użytkownika obowiązują zasady polityki prywatności oraz pliki cookies obowiązujące na tych stronach www. Wskazane jest każdorazowe zapoznanie się przez Użytkownika z treścią ww. polityk.