Prawo konsumenckie odstąpienia od umowy sprzedaży

Konsument zawierający umowę na odległość w ciągu 14 dni może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów

Aby zachować termin trzeba wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres korespondencyjny. Odstąpienie od umowy można złożyć na formularzu, załącznik znajduje się w naszym regulaminie. Nie jest to obowiązkowe.

Inne formy złożenia oświadczenia:

1. pisemnie na adres lub osobiście w naszej siedzibie: TEO SP. Z O.O. SP.K. ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań

2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@teomedical.pl

Pierwszy dzień terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie przyjęcia zakupionego produktu przez Konsumenta bądź osobę trzecią przez niego wyznaczoną.

Kiedy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczone partiami lub osobno - bieg liczy się od momentu objęcia w posiadanie ostaniej zamówionej rzeczy.

Obowiązkiem sprzedawcy jest zwrócić konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu wszystkie dokonane płatności w tym za dostawę.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca posiada prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności jeżeli nie otrzymał od Konsumenta zakupi z powrotem.

W przypadku gdy Konsument wybierze inny sposób dostarczenia niż najtańszy zapropoponowany przez sprzedawcę, nie posiada on obowiązku zwrotu poniesionych kosztów przez Konsumenta.

Obowiązkiem konsumenta jest zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument pokrywa tylko bezpośrenie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument ponosi odpowiedzialnośc za zmiejszenie wartości rzeczy jeśli były one wykorzystane w sposób konieczny do stwierdzenia cech czy funkcjonowania rzeczy.

Zasady odstąpienia zostały szczegółowo zawarte w Regulaminie sklepu.